การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีทางสถิติเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการผลิตอาหารสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SME)”

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้นสำหรับคนทำงานหรือผู้สูงวัย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิธีทางสถิติเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการผลิตอาหารสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SME)" วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 29088 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (อาคาร 29) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่