การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชนสะลวง

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่ จัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชนสะลวง วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสาตรจารย์ ดร.สุพจน์ บุญแรง และคณะ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและสวนสมุนไพร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่