การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่