โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน วิทยากรโดย ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านเมืองกลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่