เกษตร ฟูด เทคโน อินโฟกราฟฟิค (Agriculture Food Techno Infographics)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เกษตร ฟูด เทคโน อินโฟกราฟฟิค (Agriculture Food Techno Infographics) การออกแบบและสื่อสารงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อย่างสร้างสรรค์ในการศึกษาและการทำงานยุค Thailand 4.0 วิทยากรโดยนายณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา นักวิชาการศึกษา สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่