ประชุมหลักสูตรภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 4

ประชุมหลักสูตรภาควิชาและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่