โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์จากลำไย

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์จากลำไย ได้แก่ น้ำพริกกากหมูลำไย ไซรับลำไย และ ไส้กวนลำไย วิทยากรโดยอาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ หัวหน้าภาควิชา ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์อัยริญป์ เจนเจริญโภไคย อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชา นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิชาการศึกษา และนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่