หลักสูตรอบรมการทำธุรกิจแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นเพื่อสุขภาพ

โครงการ การพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตรอบรมการทำธุรกิจแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นเพื่อสุขภาพ วิทยากรโดย อาจารย์นริศรา วิชิต รองคณบดีงานบริหารและแผนงาน และนางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ (28101) ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 28) และโรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่