ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่