การตรวจเช็คประสิทธิภาพของเครื่อง HPLC

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอขอบคุณ ดร.ทินกร จาก บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจเช็คประสิทธิภาพของเครื่อง HPLC และ ยินดีต้อนรับ บุคลากรจากคณะเภสัชศาสตร์ หน่วยงานสาธารณสุข และ บริษัท ไดนามิค ไซแอนติฟิค จากประเทศกัมพูชา ที่ให้เกียรติ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่