กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเพื่อส่งเสริงธุรกิจของคนพิการและฝึกอบรม Post-haversting and Food Processing for Mushroom

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเพื่อส่งเสริงธุรกิจของคนพิการและฝึกอบรม Post-haversting and Food Processing for Mushroom โดยมีอาจารย์ ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และ ดร.ทิตา สุนทรวิภาต อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2561 ณ เมืองอิรวดี ประเทศเมียนม่า