การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จัดโดยภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพัธ์ 2561 ณ ห้องบรรยาย 315 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่