การอบรม เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาหารฮาลาล

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรม เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาหารฮาลาล ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีวิทยากรจาก คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ กิจกรรมในโครงการวิจัย การสกัดและคุณลักษณะเจลาตินสกัดจากหนังกระบือ ทุนสนับสนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 29501 อาคารราชภัฏ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่