กีฬาอุตสาหกรรมเกษตร 5 สถาบัน Open Can ครั้งที่ 14

กีฬาอุตสาหกรรมเกษตร 5 สถาบัน Open Can ครั้งที่ 14  เพื่อมุ่งสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีของนักศึกษาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน ซึ่งในปี 2557 นี้สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่