กีฬาลูกพระพิรุณสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

กีฬาลูกพระพิรุณสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่