Food Science 57 งานวัดเฟสติวัล

บรรยากาศงานวัดเฟสติวัล Food Science ' 57 จัดโดยสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่