โครงการ กินอยู่อย่างล้านนาด้วยอาหารพื้นเมืองตามหลักโภชนาการ

  

  

  

  

โครงการ กินอยู่อย่างล้านนาด้วยอาหารพื้นเมืองตามหลักโภชนาการ จัดขึ้นโดยอาจารย์ กัญจพัชร์ อุปลศิลป์ อาจารย์ประสาขาวิชาอุตสาหรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยจัดการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ ห้องเรียน วท 101 และห้องปฏิบัติการแปรรูปเนื้อ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่