กีฬา Open Can 56

  

  

  

กีฬา Open Can 56 งานกีฬาอุตสาหกรรมอาหาร มี 4 สถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ดูแลและส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้