โครงการอบรมแนวโน้มนวัตกรรมอาหาร

  

  

  

  

โครงการอบรมแนวโน้มนวัตกรรมอาหาร โดยคุณพรชัย ปวงสอน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่