อบรมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรรางจืด

  

  

  

  

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง อบรมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรรางจืด จัดการอบรมให้กับชุมชนกลุ่มแม่โจ้บ้านดิน และชุมชนบริเวณใกล้เคียง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารแปรรูปผลิตผลทางกานเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่