ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมออร์เดิร์ฟเมืองเพื่อสุขภาพ   
  อบรมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรรางจืด   
  อบรมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรรางจืด รุ่นที่ 2   
  โครงการอบรมแนวโน้มนวัตกรรมอาหาร   
  กีฬา Open Can 56   
  โครงการ กินอยู่อย่างล้านนาด้วยอาหารพื้นเมืองตามหลักโภชนาการ   
  ฝึกอบรมแปรรูปและเผยแพร่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร   
  Food Science 57 งานวัดเฟสติวัล   
  กีฬาลูกพระพิรุณสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3   
  กีฬาอุตสาหกรรมเกษตร 5 สถาบัน Open Can ครั้งที่ 14   
  การอบรม เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาหารฮาลาล   
  การอบรมหลักพื้นฐานการจัดการอาหารสำหรับผู้สูงอายุและแนวโน้มของอาหารเพื่อการชะลอวัยสำหรับผู้สูงอายุ   
  การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
  กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเพื่อส่งเสริงธุรกิจของคนพิการและฝึกอบรม Post-haversting and Food Processing for Mushroom   
  การตรวจเช็คประสิทธิภาพของเครื่อง HPLC   
  ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2561   
  หลักสูตรอบรมการทำธุรกิจแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นเพื่อสุขภาพ   
  โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์จากลำไย   
  ประชุมหลักสูตรภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 4   
  เกษตร ฟูด เทคโน อินโฟกราฟฟิค (Agriculture Food Techno Infographics)   
  การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   
  การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2/2562   
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน   
  การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 4/2562   
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)   
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชนสะลวง   
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีทางสถิติเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการผลิตอาหารสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SME)”