แผนกลยุทธ์สาขาวิชา
  แผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2552-2556
  แผนกลยุทธ์และพัฒนาสาขา 2552-2556 ปรับปรุง 2556