บุคลากร

บุคลากรประจำสาขาวิชา

          ปัจจุบันสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีบุคลากรสายวิชาการ 8 ท่าน และบุคลากรสายสนับสนุน 1 ท่าน ดังนี้

 บุคลากรสายวิชาการ

        

อาจารย์นักสิทธิ์  ปัญโญใหญ่ 

ตำแหน่ง : อาจารย์

เบอร์โทร : 08-9955-4977

e-mail   : naksit@hotmail.com

สถานะ : หัวหน้าภาควิชา


              

อาจารย์ ดร.วิศนี  สุประดิษฐอาภรณ์ 

ตำแหน่ง  อาจารย์

เบอร์โทร : 08-6679-8244

e-mail   : wissanee.sup@gmail.com

สถานะ : ปฏิบัติงาน

              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ บุญแรง 

ตำแหน่ง : อาจารย์

เบอร์โทร : 08-1672-6118

e-mail   : sboonraeng@hotmail.com

สถานะ : ปฏิบัติงาน 

อาจารย์ธิดารัตน์  หน่อสุวรรณ

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา

เบอร์โทร : 08-6915-7045

e-mail   : tidarat_oh23@hotmail.com

สถานะ : ลาศึกษาต่อ              

อาจารย์นริศรา  วิชิต 

ตำแหน่ง : อาจารย์

เบอร์โทร : 08-1952-2796

e-mail   : noomning@hotmail.com

สถานะ : ปฏิบัติงาน

             

อาจารย์อภิรดา  พรปัณณวิชญ์ 

ตำแหน่ง : อาจารย์

เบอร์โทร : 08-1595-9110

e-mail   : aear2002@hotmail.com

สถานะ : ปฏิบัติงาน

             

อาจารย์อัยริญ เจนเจริญโภไคย

ตำแหน่ง : อาจารย์

เบอร์โทร : 08-1681-9329

e-mail   : imagineme@hotmail.com

สถานะ : ปฏิบัติงาน 

             

อาจารย์กัญจน์พัชร์  อุปลศิลป์ 

ตำแหน่ง : อาจารย์

เบอร์โทร : 08-1885-9327

e-mail   : kasineeu@hotmail.com

สถานะ : ลาศึกษาต่อ

 

บุคลากรสายสนับสนุน 

           

นางสาวปิลันธสุทธิ์  สุวรรณเลิศ 

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทร : 08-9635-8084

e-mail   : piluntasoot_s@hotmail.co.th

สถานะ : ปฏิบัติงาน