ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายและอัตลักษณ์         


ปรัชญา

          สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีทักษะด้านการแปรรูปและถนอมอาหาร การจัดการกระบวนการผลิต  และการประกันคุณภาพ   ผสานภูมิปัญญาไทยประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างยั่งยืน สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการผลิตที่ปลอดภัยและคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

 

วิสัยทัศน์

          สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรท้องถิ่น

 

พันธกิจ

1) พัฒนาการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 

1.1) เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพนักวิทยาศาสตร์การอาหารให้มีมาตรฐานและความยั่งยืน 

        1.2) มีความรู้  ความสามารถในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย  และแก้ไขปัญหาด้านการจัดการในองค์กรธุรกิจและองค์การภาครัฐได้เป็นอย่างดี รวมทั้งศึกษาต่อในระดับสูง

        1.3) มีเป้าหมาย  หลักการในการดำเนินชีวิต  มีพลังความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้มีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น

        1.4) มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

        1.5) มีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การวิจัย โดยนำผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        1.6) มีทักษะชีวิต คิดอย่างมีเหตุผล ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา การเผชิญสถานการณ์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

        1.7) มีความเข้าใจและสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

2) ส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการ 

         2.1)  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

         2.2)  มีวินัยในตนเอง เคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของคณะและมหาวิทยาลัย

         2.3)  มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

         2.4)  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและไม่ทำให้เสียชื่อเสียงคณะและมหาวิทยาลัย

         2.5) มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน    

3) ดำเนินการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ทางอุตสาหกรรมเกษตรบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของสังคม

4) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น

5) ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและบุคลากรคระหนึกถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

วัตถุประสงค์

 1) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน

2) เพื่อผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และเป็นแหล่งความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรของท้องถิ่น

3) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้สามารถบริการทางวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

4) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

 

นโยบาย

 1) พัฒนาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นสถาบันการผลิตบัณฑิตทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรมและเป็นที่ต้องการของสังคม

2) พัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดวิธีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชาทางด้านการผลิตผลงานทางวิชาการและการพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาการและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

4) พัฒนาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นสถาบันแห่งการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาท้องถิ่น

5) พัฒนาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นแหล่งบริการทางวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

6) พัฒนานักศึกษาให้มีจิตสำนึกต่อการรักษาศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7) พัฒนาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความคล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมือกับคณะและมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

8) บริหารจัดการสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรให้มีประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) โดยให้มีผลการประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ไม่ต่ำกว่า 3.51

 

อัตลักษณ์สาขาวิชา

“สร้างคนดี มีประโยชน์ต่อการเกษตรของท้องถิ่น”