ประวัติ

ประวัติและความเป็นมาของสาขาวิชา

          สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตสะลวง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้มีพัฒนาการและประวัติความเป็นมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้    

พ.ศ. 2545  คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับมอบหมายจาก สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ให้ดำเนินการจัดทำศักยภาพ ประกอบการขอเปิดสอนโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาตรี  ซึ่งได้มีการจัดทำร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2543 ภายหลังจากเสนอต่อสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ และสภาประจำสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ จนหลักสูตรดังกล่าวผ่านการพิจารณา

พ.ศ. 2546 ได้เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รุ่นที่ 1 จำนวน 24 คน โดยจัดการเรียนการสอนที่พื้นที่วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก ขณะนั้นมีอาคารเรียนของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 1 หลัง

          พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ได้เปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    ส่งผลให้มีการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2548 และใช้หลักสูตรดังกล่าวกับนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในปี พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยให้โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มาสังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ในปัจจุบันสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มีบุคลากรจำนวน 9 ท่าน เป็นอาจารย์ประจำ 8 ท่าน และบุคลากรสายสนับสนุน 1 ท่าน ได้เปิดรับนักศึกษาจำนวน 4 ชั้นปี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) โดยมีอาคารเรียน 2 หลัง คือ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาคารเรียนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรปฏิบัติการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร และมีโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอีก 1 หลัง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ